Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Kort om Maritim rett (Law Of The Sea)

Maritim rett, ofte også kjent som sjørett, er et eget rettsområde som regulerer maritime aktiviteter og tvister som forekommer på farbare vann. Denne retten omfatter et bredt spekter av emner og har både nasjonale og internasjonale dimensjoner.

Her er noen nøkkelpunkter om maritim rett:

 1. Jurisdiksjon: Sjøretten gjelder tradisjonelt for problemstillinger som oppstår i farbare vann, som inkluderer hav, sjøer og farbare elver og innsjøer. Domstoler som behandler maritime saker kalles ofte for «sjørettsdomstoler».
 2. Emner som dekkes:
  • Skipstransport: Kontrakter for transport av varer, fraktavtaler, maritim forsikring og rettigheter og ansvar for rederne.
  • Personskader: Krav relatert til skader eller dødsfall som oppstår til sjøs eller på farbare vann.
  • Maritime pant og pant i skip: Sikkerhetsinteresser i skip.
  • Berging: Belønning for de som redder eller hjelper med å gjenvinne et skip eller last fra fare eller tap til sjøs.
  • Pirat-virksomhet: Ulovlige handlinger begått til sjøs, inkludert tyveri og vold.
  • Miljøbekymringer: Forurensning og miljøskade forårsaket av skip.
 3. Internasjonale konvensjoner: Mange aspekter ved maritim rett er basert på internasjonale konvensjoner, som FNs havrettskonvensjon (UNCLOS), Den internasjonale konvensjonen for sikkerhet til sjøs (SOLAS) og Den internasjonale konvensjonen om sivilrettslig ansvar for oljeforurensningsskade (CLC), blant andre.
 4. Begrensning av ansvar: Et særskilt trekk ved sjørett er prinsippet om ansvarsbegrensning. Redere kan begrense sitt ansvar under visse omstendigheter.
 5. Generelt gjennomsnitt: Dette er et prinsipp i maritim rett der alle parter i et sjøeventyr deler proporsjonalt eventuelle tap som følge av en frivillig ofring av en del av skipet eller lasten for å redde hele foretaket.
 6. Flagg av bekvemmelighet: Noen skip registrerer seg i land som tilbyr gunstige regulatoriske, skatte- og arbeidsforhold.
 7. Arrest av skip: Et vanlig rettsmiddel i maritime rettstvister er arrest av et skip. Dette er når et skip holdes tilbake i en bestemt jurisdiksjon inntil et krav er avgjort eller sikkerhet er gitt.
 8. Maritim voldgift: Mange maritime kontrakter inneholder voldgiftsklausuler.

Det er verdt å merke seg at mens mange prinsipper innen maritim rett er universelt anerkjente, kan detaljene variere fra ett land til et annet.

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar