Stig Erik Thoreby Jensen – Personlig Blogg og Profil

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Stig Erik Thoreby Jensen

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

«Dine nåværende omstendigheter bestemmer ikke hvor du kan gå, de avgjør bare hvor du starter.»

Et biprodukt av en sivilisasjon i forfall.

Kort om menneskerettigheter

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter og friheter som tilkommer alle mennesker, uavhengig av deres kjønn, etnisitet, religion, nasjonalitet, sosial status eller noen annen form for diskriminering.

De er grunnlaget for et rettferdig og demokratisk samfunn, og skal sikre at alle mennesker behandles med verdighet og respekt.

De viktigste menneskerettighetene er fastsatt i Den internasjonale pakten om sivile og politiske rettigheter (ICCPR) og Den internasjonale pakten om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR), som ble vedtatt av FN i 1966. Disse paktene definerer rettigheter som frihet fra tortur, frihet fra diskriminering, rett til liv, frihet og sikkerhet, rett til å ytre seg fritt, rett til å danne og delta i fagforeninger, rett til utdanning og arbeid, og mange andre.

Menneskerettighetene skal beskytte den enkelte mot overgrep fra staten og andre aktører, og skal sikre at alle mennesker har tilgang til de samme mulighetene og ressursene. Det er viktig å merke seg at menneskerettighetene ikke er absolutte og kan begrenses dersom det er nødvendig for å beskytte andres rettigheter eller for å opprettholde en ordnet samfunnsorden.

Det er et ansvar for alle stater å beskytte og fremme menneskerettighetene gjennom deres lovgivning og praksis. FN har opprettet ulike mekanismer for å overvåke at stater overholder sine forpliktelser under menneskerettighetspaktene, for eksempel Menneskerettighetsrådet og Spesialrapportørene.

Abonner på nyhetsbrevet?

Legg inn en kommentar